Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermish.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de praktijk:
 
Praktijk voor Massage Therapie Phua
 
Overwegende dat:
 
- de Praktijk voor Massage Therapie Phua verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten/patiënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten/patiënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk of kindermishandeling.
 
- dat van mij als beroepskracht (Kim Rienks-Phua) die werkzaam is bij de Praktijk voor Massage Therapie Phua op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat ik in alle contacten met cliënten/patiënten attent ben op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat ik effectief reageer op deze signalen.

- de Praktijk voor Massage Therapie Phua een meldcode wenst vast te stellen zodat ik (Kim Rienks-Phua) als beroepskracht die binnen de genoemde praktijk werkzaam is weer welke stappen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 
- onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijk kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-) partner, mantelzorgers.
 
- onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder is ook begrepen eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminken en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten.
 
- onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: Kim Rienks-Phua als beroepskracht werkzaam in de Praktijk voor Massage Therapie Phua, evenals de beroepskracht die (eventueel) tijdelijk als vervanger optreedt.
 
- onder cliënt/patiënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent.
 
In aanmerking nemende de:
 
- Jeugd wet
- WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
- WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)
- WIM (Veilig Incidenten Melden)
- WKKGZ (Wet, Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)
en het privacyreglement van de Praktijk voor Massage Therapie Phua.
 
Stelt de volgende Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling vast:

5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:
 
* Stap 1: in kaart brengen van signalen
* Stap 2: overleggen met een college. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).
               Of een deskundige op het gebied van letselduiding
* Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)
* Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen (afwegingskader verplicht vanaf 01
               januari 2019)
* Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 01 januari 2019:
                - is melden noodzakelijk?
                - is hulpverlening (ook) mogelijk?